Regulamin Bonów Podarunkowych | Sambor

Regulamin Bonów Podarunkowych


REGULAMIN BONÓW TOWAROWYCH ORAZ PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH PSB „MRÓWKA” MALBORK, PSB „MRÓWKA” KWIDZYN ORAZ PSB „MRÓWKA” CZERSK

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: Wydawca – Towarzystwo Gospodarcze „Sambor” w Tczewie, z siedzibą przy ulicy 30 Stycznia 44, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065964, REGON 191334170, NIP 593-189-22-33, uczestniczący w sieci sklepów PSB „Mrówka”

 • Sklepy – znajdujące się w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 462 , w Kwidzynie ul. Malborska 122 oraz w Czersku , Złotowo , ul. Wybudowanie pod Łąg ,w których Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklepy PSB „Mrówka” (materiały budowlane, art. gospodarstwa domowego, dekoracje)
 • Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” – wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepach PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk. Bony Towarowe lub Podarunkowe PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk dostępne są w nominałach: 10 PLN , 20 PLN , 50 PLN i 100 PLN
 • Nabywca – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk o odpowiedniej wartości
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk, który przedstawia go do realizacji w Sklepie
 • Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Bonów Towarowych lub Podarunkowych PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk oraz do przyjęcia go do realizacji w wyznaczonym Sklepie. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk może być zrealizowany tylko w sklepie, w którym nastąpiła jego sprzedaż lub wydanie.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz „Mrówka” Czersk oraz do realizacji Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz „Mrówka” Czersk w Sklepie, w okresie ważności Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk
 4. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk nie może zostać nabyty przy użyciu innego Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk lub innego Bonu Towarowego lub Podarunkowego wydanych przez PSB „Mrówka”
 5. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia dokonania nabycia i wydania Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk. Okres ważności Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk nie może zostać przedłużony
 6. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani w części
 7. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz „Mrówka” Czersk nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Towarowe lub Podarunkowe PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk , które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy
 9. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk po jego wydaniu Nabywcy
 10. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk może być zrealizowany wyłącznie w jednym z trzech wymienionych sklepów ,nie podlega on wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany oraz może być zrealizowany przez każdego jej posiadacza
 11. Przez nabycie Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki
 12. Wydanie Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk Nabywcy nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca najpóźniej w momencie wydawania Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk otrzyma od Wydawcy pisemne pokwitowanie w postaci dokumentu KP nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§ 3. ZASADY REALIZACJI BONU TOWAROWEGO LUB PODARUNKOWEGO PSB „MRÓWKA” MALBORK, PSB „MRÓWKA” KWIDZYN oraz PSB „MRÓWKA” CZERSK

 1. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk może być zrealizowany wyłącznie w okresie jego ważności
 2. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk podlega realizacji wyłącznie w Sklepach PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk poprzez przedstawienie jej personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie chęci jego użycia przed dokonaniem płatności za Towary
 4. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepu Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk do realizacji oraz odbiór w Sklepie Towarów nabytych z użyciem Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę
 5. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk przekracza wartość Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk jest niższa niż wartość Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk
 7. Bon Towarowy lub Podarunkowy PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk uprawnia Użytkownika do dokonania jednorazowych zakupów z jego wykorzystaniem w wysokości równej lub przekraczającej środki na Bonie Towarowym lub Podarunkowym PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk do upływu terminu ważności Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk
 8. W przypadku upływu terminu ważności Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk ,ani Nabywcy, ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy
 9. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie nieuszkodzone Bony Towarowe lub Podarunkowe PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W związku z tym Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk w następujących przypadkach: – upływu terminu ważności Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk , uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk ,uszkodzenia Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Bonie Towarowym lub Podarunkowym PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk danych

§ 4. ZASADY ZWROTÓW

 1. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk nie podlegają zwrotowi. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk podlegają jedynie wymianie na inne Towary o wartości równej lub wyższej, zgodnie z obowiązującymi w Sklepie zasadami wymiany Towarów
 2. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 3. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Bon Towarowy lub Podarunkowy o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Trzymiesięczny termin ważności nowego Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk liczony będzie od dnia jego wydania ostateczna decyzja, co do sposobu rozliczenia reklamacji będzie każdorazowo podejmowana przez Kierownika Sklepu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonami Towarowymi lub Podarunkowymi „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy
 2. Reklamacje związane z Bonami Towarowymi lub Podarunkowymi „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, numer Bonu Towarowego lub Podarunkowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk, datę jego nabycia i wydania przez Wydawcę oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych
 2. Niniejszy Regulamin Bonów Towarowych lub Podarunkowych PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn oraz PSB „Mrówka” Czersk dostępny jest w Sklepach oraz na stronie internetowej https://sambor.pl/