PRĄTY ŻEBROWANE – ŚREDNICA: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 32mm. | Sambor

PRĄTY ŻEBROWANE – ŚREDNICA: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 32mm.

Wysokiej jakości pręty żebrowane. Dostępne średnice prętów: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 32mm.