Asortymenty | Sambor

Nasze oddziały


Taśmy malarskie i budowlane od Blue Dolphin!

Ich zalety?
– łatwo się usuwa,
– nie zostawia śladów kleju
– nie podcieka przy malowaniu, co daje gwarancję uzyskania czystych linii,
– do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń,
– bardzo dobrze przykleja się do różnorodnych powierzchni.
Zapraszamy!


Ułatw sobie pracę i ciesz się dobrymi narzędziami przez długi czas!

Profesjonalne narzędzia ogrodowe wykonane z wysokiej jakości materiałów od Proline dostępne u nas!

Radosnych Świąt Wielkanocnych!


Płacisz za 3, a wychodzisz z 4 hybrydowymi samopoziomującymi podkładami podłogowymi!!

Wpadnij do naszego oddziału i skorzystaj z MEGA PROMOCJI
NIE PRZEGAP OKAZJI!
Zapraszamy!

 REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH PSB „MRÓWKA” MALBORK, KWIDZYN, CZERSK, NOWY DWÓR GDAŃSKI

                           

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH  PSB „MRÓWKA” MALBORK, PSB „MRÓWKA” KWIDZYN, PSB „MRÓWKA” CZERSK ORAZ PSB „MRÓWKA” NOWY DWÓR GDAŃSKI

 

 • 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: · Wydawca – Towarzystwo Gospodarcze „Sambor” w Tczewie, z siedzibą przy ulicy 30 Stycznia 44, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065964, REGON 191334170, NIP 593-189-22-33, uczestniczący w sieci sklepów PSB „Mrówka”

 • Sklepy – znajdujące się w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 462 , w Kwidzynie ul. Malborska 122, w Czersku , Złotowo , ul. Wybudowanie pod Łąg 1d oraz w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 2J ,w których Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklepy PSB „Mrówka” (materiały budowlane, art. gospodarstwa domowego, dekoracje)
 • Bon Podarunkowy – wydawany w nominale 50 PLN za każde wydane w sklepie 500,00 PLN i  uprawniający Użytkownika do jego realizacji od następnego dnia po wydaniu w w/w sklepach . Okres ważności bonu to 30 dni od daty wydania. Akcja dotyczy tylko zakupów detalicznych i prowadzona jest w terminie od 31.03.2023 do 15.04.2023 r.
 • Nabywca – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości min 500,00 PLN, której w zamian za to wydawany jest bon podarunkowy wartości 50,00 PLN.
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Bonu Towarowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk, który przedstawia go do realizacji w Sklepie
 • Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki otrzymania oraz realizacji Bonów Podarunkowych w w/w Sklepach.

 

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego według zasady, że za każde wydane w sklepie 500,00 PLN Nabywca otrzyma bon wysokości 50,00 PLN do wydania w PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk oraz do przyjmowania go do realizacji w w/w Sklepach. Przekazanie przez Wydawcę Bonu Nabywcy może być dokonane wyłącznie w wyznaczonym Sklepie.
 2. Nabywca ma możliwość zrealizowania bonu podarunkowego w PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz „Mrówka” Czersk oraz do realizacji Bonu Towarowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB  „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz „Mrówka” Czersk w Sklepie, w okresie ważności Bonu Podarunkowego.
 3. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez okres 30 dni, licząc od dnia dokonania zakupu i wydania Bonu Podarunkowego . Okres ważności Bonu Podarunkowego nie może zostać przedłużony. Akcja promocyjna trwa od 31.03.2023 do 15.04.2023 dla pierwszych 100 klientów w każdym z wymienionych sklepów.
 4. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani w części.
 5. Bon Podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy
 7. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu po jego wydaniu Nabywcy
 8. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w jednym z czterech wymienionych sklepów ,nie podlega on wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany oraz może być zrealizowany przez każdego jej posiadacza
 9. Przez przyjęcie Bonu Podarunkowego, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Bonu Podarunkowego Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki

 

 

 • 3. ZASADY REALIZACJI BONU PODARUNKOWEGO PSB „MRÓWKA” MALBORK, PSB „MRÓWKA” KWIDZYN, PSB „Mrówka” NOWY DWÓR GDAŃSKI oraz PSB „MRÓWKA”  CZERSK
 1. Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w okresie jego ważności TJ. 30 dni od daty jego wydania.
 2. Bon Podarunkowy podlega realizacji wyłącznie w Sklepach PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego poprzez przedstawienie go personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie chęci jego użycia przed dokonaniem płatności za Towary
 4. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepu Bonu do realizacji oraz odbiór w Sklepie Towarów nabytych z użyciem Bonu potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Podarunkowego w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Podarunkowego będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę
 5. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego przekracza wartość Bonu Podarunkowego, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości Bonu Podarunkowego.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego jest niższa niż wartość Bonu Podarunkowego
 7. Bon Podarunkowy uprawnia Użytkownika do dokonania jednorazowych zakupów z jego wykorzystaniem w wysokości równej lub przekraczającej środki na Bonie do upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego
 8. W przypadku upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego, ani Nabywcy, ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Bonu Podarunkowego w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy
 9. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie nieuszkodzone Bony Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W związku z tym Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w następujących przypadkach: – upływu terminu ważności Bonu, uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu ,uszkodzenia Bonu Podarunkowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Bonie Podarunkowym danych
 • 4. ZASADY ZWROTÓW
 1. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego nie podlegają zwrotowi. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają jedynie wymianie na inne Towary o wartości równej lub wyższej, zgodnie z obowiązującymi w Sklepie zasadami wymiany Towarów
 2. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 3. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Bon Podarunkowy o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Miesięczny termin ważności nowego Bonu Podarunkowego liczony będzie od dnia jego wydania

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy
 2. Reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, numer Bonu Podarunkowego, datę jego nabycia i wydania przez Wydawcę oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych
 2. Niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk dostępny jest w Sklepach oraz na stronie internetowej https://sambor.pl/

Jedno kupujesz, drugie dostajesz!

Jakie to proste!
Skusisz się na promocyjną cenę gruntu NKP od Atlasa?

Promocja w Tczewie!

Hej! Mamy dla Ciebie coś ciekawego!
Kup 5 opakowań EKO-MAS z Doliny Nidy a spodnie i koszulkę otrzymasz od nas GRATIS!

Gazele Biznesu 2022!

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie od 2000 r., realizując misję wspierania przedsiębiorczości.
 
Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.
 
Dziękujemy! 

Drogie Panie, dziś Wasze Święto!

Z okazji tego szczególnego dnia życzymy dużo uśmiechu na twarzy, niech każdy dzień będzie piękny i wyjątkowy jak dzisiaj.
Niech miłość wypełnia Wasze dni, a sen o pięknym życiu się spełnił. 
 
Wszystkiego najlepszego! 


10 marzec – Dzień mężczyzny!

Dzień dobry!
W naszej hurtowni zaczynamy świętować DZIEŃ MĘŻCZYZNY!
Przygotowaliśmy coś specjalnego – zapoznaj się z okazją i spraw sobie prezent!
ZAPRASZAMY 


U nas ubierzesz się od stop do głów!

Pogoda nie rozpieszcza dlatego warto pomyśleć o dobrej, ciepłej i komfortowej odzieży, najwyższej jakości.
U nas ubierzesz się od stop do głów!
ZAPRASZAMY!

TŁUSTY CZWARTEK w naszej hurtowni!


6 i 7.01 nasza hurtownia będzie NIECZYNNA.

Dzień dobry!
WAŻNA INFORMACJA? w dniach 6- 7.01 nasza hurtownia w Tczewie będzie NIECZYNNA.
Dobrego dnia – do zobaczenia w poniedziałek 9.01

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku!


31.10 nasza hurtownia będzie czynna do godziny 14:00, a 1.11 NIECZYNNA.

Nasze markety PSB MRÓWKA (Kwidzyn, Malbork, Czersk, Nowy Dwór Gdański) 31.10 pracują normalnie, natomiast 1.11 są ZAMKNIĘTE.


1 urodziny Mrówki w Nowym Dworze Gdańskim!


NOWA GAZETKA PROMOCYJNA

??JUŻ JEST!
NOWA GAZETKA PROMOCYJNA?‼️
Hity cenowe, mega rabaty i ogromny wybór! NIE PRZEGAP OKAZJI! ?
ZAPRASZAMY‼️

Świąteczna zmiana czasu pracy ;)

HALO HALO ‼️
Przypominamy, że w dniu dzisiejszym nasza hurtownia jest czynna do godziny 1️⃣5️⃣:0️⃣0️⃣, a w WIELKĄ SOBOTĘ BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
Zapraszamy serdecznie po świętach ? 19.04.22 ?.
Nasze markety budowlane PSB MRÓWKA w WIELKĄ SOBOTĘ pracują w godzinach od
8️⃣:0️⃣0️⃣ DO 1️⃣3️⃣:0️⃣0️⃣‼️

Zapłać BLIKIEM w naszych Mrówkach!

? UWAGA ‼
Czy wiesz, że….??
?wychodzimy na przeciw Waszym oczekiwaniom i dla ułatwienia zakupów, w naszych marketach MOŻESZ PŁACIĆ BLIKIEM ??
 
Zapraszamy serdecznie na zakupy i życzymy miłego popołudnia ?.

GODZINY PRACY HURTOWNI

Dzień dobry,

jak co roku, w dniu dzisiejszym zmieniamy godziny pracy naszej hurtowni, na tzw. CZAS LETNI 😉

Dlatego zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00

Soboty 7:00 – 13:00.

DO ZOBACZENIA ;).


TERMINY INWENTARYZACJI W NASZYCH MARKETACH

Dzień dobry, poniżej podajemy terminy, w których będziemy przeprowadzać inwentaryzacje w naszych marketach:

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SAMBOR: 3-4-5.01.2022

PSB MRÓWKA NOWY DWÓR GDAŃSKI: 3-4.01.2022

PSB MRÓWKA CZERSK: 7-8.01.2022

PSB MRÓWKA MALBORK: 11-12.01.2022

PSB MRÓWKA KWIDZYN: 13-14.01.2022

W tych dniach nasze markety będą NIECZYNNE. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy :).

 

 


Firma Sambor poszukuje wykonawców budowy systemu fotowoltaicznego

Towarzystwo Gospodarcze SAMBOR S.A. z siedzibą w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 44 poszukuje Wykonawców budowy systemu fotowoltaicznego o mocy 29,28 kWp w miejscowości Malbork.

W dniu 7 stycznia 2022 r. godz. 9:00 w siedzibie spółki odbędzie się spotkanie w sprawie omówienia warunków budowy systemu fotowoltaicznego. Zaprasza się zainteresowane firmy.

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 538-310-450 w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu.


GRUDNIOWA GAZETKA PROMOCYJNA!

Dzień dobry! A nawet baaaardzo dobry, bo JUŻ JEST GRUDNIOWA GAZETKA PROMOCYJNA ‼?
Zobacz jakie cudowności w mega cenach, przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojego domu w naszych marketach budowlanych PSB MRÓWKA! ?
DO ZOBACZENIA NA ZAKUPACH ?
 

Produktywny poranek z producentem Dolina Nidy!

Dzień dobry! 😀
Przed nami produktywny czwartek, Dolina Nidy zadbała o to, żebyśmy byli na bieżąco ze wszystkimi nowinkami i co najważniejsze, żebyśmy zawsze umieli znaleźć najlepsze rozwiązanie – ??

Dziękujemy Panowie i do następnego razu?


ŚNIADANIE SZKOLENIOWE Z PRODUCENTEM DOLINA NIDY!

Kochani ‼
Już w przyszły czwartek widzimy się na śniadaniu szkoleniowym ?
WPISZ SOBIE TĘ DATĘ U SIEBIE W KALENDARZU – zadbamy żebyś nie żałował ?
?1️⃣8️⃣.1️⃣1️⃣
godzina 8️⃣:3️⃣0️⃣ ‼
DO ZOBACZENIA ?

Narodowe Święto Niepodległości

???? Jutro Narodowe Święto Niepodległości ????
Tego dnia nasze hurtownie będą NIECZYNNE.
Hurtownia Sambor w Tczewie w piątek 12.11, wyjątkowo pracuje do godziny 14:00.
Zatrzymajmy się na chwilę, odpocznijmy, miejmy czas na zadumę i dla swoich bliskich☺️?.

Nowa gazetka promocyjna w naszych Mrówkach!

Dzień dobry kochani! ?
Już dziś, przedstawiamy Wam NOWĄ GAZETKĘ PROMOCYJNĄ ?
 
‼ Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy ??


WIELKIE OTWARCIE MARKETU BUDOWLANEGO PSB MRÓWKA NOWY DWÓR GDAŃSKI!

Kochani!
Dokładnie tydzień temu (16.10.21) celebrowaliśmy otwarcie naszego marketu ??
Nam cały czas utrzymują się szampańskie nastroje i z ogromną przyjemnością wracamy myślami do tego dnia ?
Dziękujemy Wam raz jeszcze, za tak liczną frekwencje, za słowa uznania, gratulacje i za Wasze nieocenione uśmiechy ‼?
To już nasza 4 Mrówka! Zadbaliśmy o szeroki wachlarz asortymentu na najwyższym poziomie, bez wątpienia każdy znajdzie produkty odpowiednie do swoich potrzeb 😉
Każdego dnia będziemy niezmiennie dokładać wszelkich starań aby sprostać Waszym oczekiwaniom ?

Dołączamy krótką fotorelację ?


Wkrótce otwarcie marketu budowlanego PSB Mrówka Nowy Dwór Gdański!

Kochani MAMY TO! ?

Już oficjalnie możemy Was zaprosić na WIELKIE OTWARCIE NASZEJ MRÓWECZKI?‼️
Oprócz szerokiego wachlarzu asortymentu, przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji!
WIDZIMY SIĘ JUŻ W PRZYSZŁĄ SOBOTĘ (16.10) ‼️
NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ – DO ZOBACZENIA ???Piknik firmowy 2021!

Kochani! W zeszłą niedzielę odbył się nasz piknik rodzinny w Twardym Dole, podczas którego integrujemy naszych wszystkich pracowników wraz z ich rodzinami.
Mamy nadzieje, że nie było nudy!
Mnóstwo atrakcji dla dzieci: dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy dla najmłodszych!
Mistrzostwa w przeciąganiu liny – było sporo emocji co widać na zdjęciach!
Na nasz piknik przybyła również karetka pogotowia gdzie mogliśmy zobaczyć “od środka” jak wygląda praca ratownika medycznego!
I oczywiście przepyszne jedzonko od zespołu z Twardego Dołu!
 
Cieszymy się z tak licznej frekwencji i dziękujemy za przybycie!
Broker, Broker Inwestycje, Broker-Trans, Sambor, PSB Mrówka Malbork, PSB Mrówka Kwidzyn, PSB Mrówka Czersk, PSB Mrówka Nowy Dwór Gd.
 
Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Już jest WRZEŚNIOWA GAZETKA PROMOCYJNA!


Wyniki konkursu z Izohanem!

Kochani!
Dzisiaj 1 wrzesień! Nasze dzieci ruszyły już do szkoły, a my w tym czasie rozdamy tablet!  Mamy już wyniki konkursu z Izohanem!
Zwycięzcą okazał się Michał Barcikowski!! Pan Michał wziął udział w konkursie pod postem na fanpage Brokera
Serdecznie gratulujemy!

Paczkomat w naszej Mrówce w Malborku!

Dzień dobry!
Kochani kolejny raz wychodzimy na przeciw Waszym oczekiwaniom i żeby ułatwić Wam życie pojawił się u nas paczkomat 😀
Teraz możesz zrobić zakupy, a przy okazji odebrać swoją paczkę – WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU!
Mamy nadzieję, że podzielacie nasz entuzjazm 😀
DO ZOBACZENIA 🙂


Kampania z Izohanem! Konkurs Facebook’owy!

Przedstawiamy nową generację hydroizolacji! BITFLEX 1KP!
Kto słyszał o jednoskładnikowej masie KMB? Kto miał okazję już pracować z owym produktem? Koniecznie podzielcie się opiniami w komentarzach na Facebook’u!
A dla wszystkich naszych klientów wspólnie z zaprzyjaźnioną firmą BROKER mamy ciekawy bonus w postaci konkursu! Do wygrania jest tablet HUAWEI!
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szanse na wygraną wystarczy polubić nasz fanpage oraz wymienić gdzie możemy zastosować Bitflex 1 KP!
Proste? No oczywiście! A więc – do dzieła!
Konkurs trwa przez cały sierpień, a jego wyniki ogłosimy 1 września!


W majówkę jesteśmy NIECZYNNI.


Burmistrz Czerska pracuje w naszej Mrówce!

Zaczynamy nowy tydzień a wraz z nim zaproszenie! ?
Razem z Burmistrzem naszego miasta chcielibyśmy Państwa zaprosić do naszej Mrówki! O co chodzi? Już wyjaśniamy!
Pamiętacie licytację aukcji 4 godzin pracy Burmistrza podczas 29 finału WOŚP? Czas aby to zrealizować!
Już 29 kwietnia (czwartek) będzie obsługiwał was Pan Przemysław Biesek -Talewski! ?
Jesteście ciekawi jak sprawdzi się w nowej roli? Przyjdź i sprawdź!

Ważna informacja!


Jesteśmy otwarci!

Halo Halo! Nasze hurtownie pozostają otwarte! Zapraszamy do naszych marketów!

Godziny otwarcia:
Tczew:
poniedziałek-piątek 7:00-16:00
sobota 7:00-13:00

Mrówki:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 20:00
sobota: 8:00 – 20:00
niedziela handlowa: 9:00 – 18:00


Karta Dużej Rodziny w Mrówkach!

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów zdecydowaliśmy dołączyć do ogólnopolskiego programu zniżek Karta Dużej Rodziny. Dzięki temu już od 15.03 wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny , za jej okazaniem mogą skorzystać w naszych Marketach Mrówka z 5% rabatu na dostępny asortyment ( *szczegóły w regulaminie ). Zapraszamy 🙂


DZIEŃ MĘŻCZYZN W SAMBORZE!

Dzień dobry

Dzisiaj równie ważny dzień – dzień Mężczyzny ?
Z tej okazji przygotowaliśmy promocję SPECJALNĄ

Składamy również najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, cierpliwości, pogody ducha, zapału do pracy oraz siły ?
Panowie trzymajcie się ??.


Tłusty czwartek ;)!


U nas zapłacisz BLIKIEM!

? UWAGA ‼

Wychodzimy na przeciw Waszym oczekiwaniom i dla ułatwienia zakupów, w naszym markecie MOŻESZ PŁACIĆ BLIKIEM ?

Zapraszamy i życzymy miłego popołudnia ?⛄.


2.01.21 nasza hurtownia w Tczewie będzie NIECZYNNA.


Dnia 31.12.20 wystąpiły zmiany czasu pracy!

Kochani w ostatni dzień starego roku, nasza  hurtownia materiałów budowlanych w Tczewie będzie czynne do godziny 13:00, natomiast markety Mrówka do godziny 16.00!
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i mimo wszystko życzymy Wam radosnego czasu pośród najbliższych ?


INWENTARYZACJA

Informujemy, że w następujących dniach będą odbywać się u nas inwentaryzacje;
Tczew  4-6 styczeń
Malbork  13 – 14 styczeń
Kwidzyn   8 – 9 styczeń
Czersk  13 – 14 styczeń

z tego powodu, we wskazane dni nasze hurtownie będą NIECZYNNE.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


W wigilię nasza hurtownia będzie NIECZYNNA

Kochani dnia 24.12 nasze hurtownie materiałów budowlanych będą nieczynne. Raz jeszcze życzymy Wam wszystkiego najpiękniejszego – celebrujmy czas z najbliższymi 😉


Pomagajmy zwierzętom!

Kochani! Lubimy pomagać
Tym razem wypadło na schronisko w Starogardzie Gdańskim. Dostarczyliśmy nie tylko karmy dla piesków i kotów ale również szufelki i miotełki do sprzątania, poduszki, koce, ręczniki, zabawki oraz smakołyki!
Pracownikom firmy Broker i Sambor bardzo dziękujemy!

Odzież robocza- asortyment BHP

Dzień dobry!
Specjalnie z myślą o mężczyznach, którzy dzisiaj świętują, zaopatrzyliśmy się w szeroki asortyment odzieży roboczej oraz produktów BHP.
Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie.
ZAPRASZAMY do zapoznania się z ofertą, oraz życzymy samych pomyślności i realizacji planów !


Bitflex 1KP!

NOWOŚĆ!!
BITFLEX 1KP
JEDNOSKŁADNIKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA 30l ?
Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem poliestrowym.
POLECAMY!

Poszukujemy sprzedawcy!

Poszukujemy sprzedawcy do naszej hurtowni SAMBOR S.A. w Tczewie 🙂

Opis stanowiska:
– aktywna sprzedaż,
– profesjonalne doradztwo i pomoc w zakupach
– doświadczenie w sprzedaży pokryć dachowych
– dbanie o dostępność asortymentu oraz dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów,

Wymagania:
-doświadczenie zawodowe w sprzedaży
-zorientowanie na obsługę klienta i zaangażowanie
-wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
-mile widziana znajomość branży budowlanej
Oferujemy:
– pracę w oparciu o umowę o pracę,
– pomoc w adaptacji i przeszkoleniu na stanowisku pracy
CV prosimy składać na adres mailowy rekrutacja@broker.stg.pl

Zakupy z dostawą do twojego domu!


WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA

? UWAGA UWAGA ‼️

Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dlatego PRZEDŁUŻAMY godziny otwarcia naszego marketu ?

Malbork

Pn. – Pt. 7:00 – 19:00

Sb           8:00 – 19:00

Nd.         9:00 – 18:00

Kwidzyn

Pn. – Pt. 7:00 – 20:00

Sb           8:00 – 20:00

Nd.         9:00 – 18:00

ZAPRASZAMY ?


WIELKA SOBOTA 11.04.2020r.

?Szanowni Klienci informujemy, iż w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, nasza hurtownia budowlana w WIELKĄ SOBOTĘ tj. 11.04.2020, będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy i mimo wszystko, w tych trudnych chwilach, życzymy Państwu dużo spokoju i pogody ducha ?? .


Skrócone godziny pracy


‼️? Szanowni Klienci informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w trosce o naszych klientów oraz pracowników ulegają skróceniu godziny pracy naszych marketów w Malborku oraz Kwidzynie tj.

od najbliższej soboty 28.03.2020r. do odwołania markety będą czynne;

? Poniedziałek – Piątek w godz. 7:00 – 18:00

? Sobota w godz. 8:00 – 18:00

? Niedziele handlowe bez zmian

Za utrudnienia przepraszamy.


Tłusty czwartek już w tym tygodniu!


Walentynkowe promocje w Mrówkach!

Z tej okazji specjalna PROMOCJA!
Przyjdź, sprawdź i wybierz coś wyjątkowego…

 


Już w środę! Śniadanie w Tczewie!

Już w środę widzimy się na szkoleniowym śniadaniu w Tczewie ‼️

Tego dnia będzie obowiązywać specjalna promocja –
Przy zakupie 20kg gipsu szpachlowego Nida Max, otrzymasz 5 kg GRATIS ??‼️

 


Wszystkiego najlepszego od Samborowego Mikołaja!


BLACK FRIDAY W NASZYCH MRÓWKACH!


Szukamy pracowników!

Do nowo powstającego Marketu Budowlanego PSB Mrówka w Czersku poszukujemy osób na stanowiska:

Sprzedawca
Osoba zatrudniona na stanowisku sprzedawcy/doradcy będzie odpowiedzialna za:
• aktywną sprzedaż;
• doradztwo i kompleksową obsługę klienta;
• dbanie o powierzoną grupę produktów;
• przyjmowanie zamówień na towary specjalne
Wymagania:
• umiejętności komunikacyjne,
• odpowiedzialność i dokładność,
• dobra organizacja pracy własnej,
• podstawowa umiejętność obsługi komputera.
• uprzejmość i zorientowanie na klienta
• uczciwość i odpowiedzialność.

 

Kasjerka/ Pracownik punktu Info
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• dbałość o ekspozycję towarów przy stanowisku kasowym
• rzetelne naliczanie i przyjmowanie należność za zakupiony towar,
• Sporządzanie protokołów reklamacyjnych i dbałość o ich prawidłowy przebieg
• Ewidencjonowanie i planowanie transportów klientowskich
Wymagania:
umiejętności komunikacyjne,
• odpowiedzialność, uczciwość i dokładność,
• uprzejmość i kultura osobista

 

Fakturzystka
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• wystawianie faktur i ich ewidencję
• weryfikację faktur zakupu
• wprowadzenie faktur do systemu
• rozliczanie utargów
• porządkowanie wprowadzonych dokumentów
Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku związanym z fakturowaniem i obsługą klienta
• znajomość pakietu Office
• wykształcenie min. średnie
Oferujemy:
• stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i awansów wewnętrznych,
• możliwość rozwijania umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta,
• przyjazną atmosferę pracy,

 

Koordynatora
Do zadań Koordynatora będzie należało:
– opieka nad powierzonymi działami w markecie
– realizacja zadań wyznaczonych przez Kierownika Marketu
– delegowanie i rozliczanie pracy sprzedawców
– składanie zamówień u dostawców
Wymagania:
– doświadczenie na wskazanym stanowisku w sklepach/hurtowniach budowlanych
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
– doświadczenie w obsłudze klienta
– wykształcenie min. średnie
Oferujemy:
• stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i awansów wewnętrznych,
• przyjazną atmosferę pracy,


Promocja na Dzien Budowlańca!

25 września obchodzimy Dzień Budowlańca!
Z tej okazji przygotowaliśmy dla was ciekawa promocję!
10% rabatu na narzędzia grupy TOPEX!

Zapraszamy do naszych oddziałów!


Szkolenie Dekarskie w Twardym Dole!

W minioną sobotę odbyło się nasze szkolenie dekarskie w Twardym Dole. Szkolenie poprowadziły firmy:
– Wienerberger
– Rockwool
– Icopal
– Velux

Każda firma miała określony czas na przeprowadzenie szkolenia. Pytań i rad od przedstawicieli firm nie było końca.

Po szkoleniu odbyła się kolacja oraz integracja uczestników szkolenia. Podczas integracji uczestnicy mieli do dyspozycji 3 stoły Kasyna Vegas. Czas umilił nam również pokaz tańca cheerleaders.

Dziękujemy za tak liczną frekwencję i zapraszamy na kolejne szkolenia


Poszujemy kasjerki!


Poszukujemy sprzedawcę!


Zatrudnimy pracownika!

Węzeł Betoniarski Sambor S.A. w Tczewie zatrudni kierowcę kat. C!
Wymagania:
– doświadczenie w zawodzie
– ważne uprawnienia dla kierowcy zawodowego


Zatrudnimy Koordynatora Marketu Budowlanego!

Miejsce pracy: Malbork

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Realizacja celów sprzedażowych oraz innych celów założonych dla sklepu
 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta
 • Zapewnienie dostępności towaru w ramach branży
 • Prawidłowe wyeksponowanie i oznaczenie towarów
 • Kontrolowanie jakości oraz terminów przydatności oferowanych towarów
 • Podnoszenie własnej wiedzy na temat asortymentu oraz szkolenie innych pracowników
 • Organizację pracy własnej oraz wspieranie Kierownika Sklepu w zarządzaniu i motywowaniu zespołu

Czego oczekujemy:

 • Doświadczenia w sprzedaży
 • Mile widziane min. roczne doświadczenia na stanowisku kierowniczym
 • Wysoką orientację na realizację celów i jakość pracy
 • Umiejętności słuchania ludzi

Co oferujemy:

 • Dynamicznie rozwijające się środowisko pracy
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia zawodowe.

CV prosimy przesłać na maila: rekrutacja@broker.stg.pl


Zatrudnimy Kierownika Marketu Budowlanego!

Miejsce pracy: Malbork

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Realizowanie planów sprzedażowych w podległej jednostce
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania klientów indywidualnych
 • Współtworzenie i realizacja budżetu oddziału w zakresie określonym przez Zarząd
 • Kontrolowanie dokumentacji
 • Kontrolę i nadzór nad obrotem towarowym
 • Nadzór nad eksponowaniem asortymentu i utrzymanie standardu
 • Zarządzanie i organizacją pracy podległego zespołu
 • Zapewnienie rozwoju kompetencji podległych pracowników
 • Motywowanie zespołu

Czego oczekujemy:

 • Doświadczenia i skuteczności w sprzedaży
 • dwuletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym
 • Wysoką orientację na realizację celów i jakość pracy
 • Umiejętności słuchania i zjednania sobie ludzi

Co oferujemy:

 • Dynamicznie rozwijające się środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia zawodowe,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

CV prosimy przesłać na maila: rekrutacja@broker.stg.pl


Śniadanie z Izohanem!

Śniadanie z producentem Izohan trwa!

Pyszne kanapki, bigos, kawka…

A do tego wszystkiego przydatne porady fachowców.

Szkol się razem z nami!

Czekamy na Ciebie!

 

 

 


Śniadanie w Tczewie!

Już za tydzień widzimy się na śniadaniu w Tczewie.

Producent Izohan poszerzy nam wiedzę na temat hydroizolacji fundamentów.

Dla wszystkich uczestników świeże kanapki, a potem kawka.

Zapraszamy!


Godziny otwarcia oddziału w Tczewie – 21 czerwca

21 czerwca oddział w Tczewie czynny będzie od godz. 7 do godz. 15.


Promocja na Dzień Ojca!

W tym tygodniu mamy dla was ciekawą promocję z okazji Dnia Ojca!
Zapraszamy do naszych marketów!


Nasz coroczny piknik firmowy!

W minioną niedzielę odbył się nasz coroczny piknik firmowy. Na pikniku pojawili się pracownicy wraz z rodzinami.
Frekwencja nie zawiodła a pogoda dopisała!
 
Mnóstwo atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych!
Dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, zamek do skakania, pokaz wozu strażackiego oraz radiowozów! Niesamowicie wyszedł również pokaz z psem policyjnym!
 
Liczne konkursy pomiędzy drużynami wypełniły wspólnie spędzany czas, a show Cheerleaders ze Starogardu Gdańskiego spowodowały ogromne emocje!
 
Obiad w formie grilla smakował chyba wszystkim, a przepyszny dzik przypieczętował cały festyn! 
 
Pojawiła się również słodka wata cukrowa dla najmłodszych!
 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok na kolejny festyn rodzinny! 
 
Dziękujemy również Policji oraz Straży Pożarnej ze Starogardu Gdańskiego za lekcje bezpieczeństwa podczas wakacji

Śniadanie z Atlasem trwa!

Śniadanie z Atlasem trwa!
Pogoda wymarzona, pyszne kanapki oraz zupka.
A do tego wszystkiego przydatne porady fachowców.

Szkol się rzem z nami!

Czekamy na ciebie!


Zapraszamy na śniadanie!

Po długiej przerwie czas na śniadanie! 
 
Producent Atlas przedstawi nam nowości w swoim asortymencie już 13 czerwca (czwartek).
Widzimy się o 8 rano w Tczewie!
Cieplutka kawa i herbata dla każdego.
Pyszne, świeże kanapki będą na was czekać.
 
Do zobaczenia!

Szkolenie ogólnobudowlane!

18 maja wraz z firmą BROKER zorganizowaliśmy szkolenie ogólnobudowlane w Twardym Dole. Pogoda dopisała, a frekwencja nie zawiodła co widać na poniższych zdjęciach. Wszystkim osobom uczestniczącym bardzo dziękujemy za aktywny udział. Szkolenie poprowadziły firmy:
– Izohan
– Knauf
– Knauf Insulation
– Atlas
– Lammi Fundament

Po zakończonych szkoleniach mogliśmy cieszyć się wieloma atrakcjami!
Do zobaczenia na wrześniowym szkoleniu – tym razem dekarskim!


V Maraton Gdański – my też tam byliśmy.

V Maraton Gdański zaliczony. Najpierw spontaniczna decyzja o starcie i wystawieniu drużyny. Potem miesiąc na przygotowani i tu niestety nie odbyło się bez kontuzji (naderwany mięsień na tydzień przed startem ale wola biegania była większa niż ból). W końcu stanęliśmy na starcie i poszło i to dużo lepiej niż zakładaliśmy. W rankingu firm zajęliśmy 26 miejsce. Nasz czas to 3 godziny i 53 minuty. Jeszcze raz dziękuje i gratuluje uczestnikom.

 


Nasz film promocyjny!

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nasz nowy film promocyjny! Zapraszamy do oglądania!


XXIV Targi jesienne ogrodnicze w Starym Polu za nami

W zeszły weekend w Starym Polu odbyły się XXIV Jesienne Targi Ogrodnicze organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  Nie mogło nas tam zabraknąć! Tym razem połączyliśmy siły z naszymi oddziałami Marketów “Mrówka”!


Zapraszamy na śniadanie z producentem Knauf!

Już w ten czwartek 13.09.2018r. odbędzie się śniadanie z producentem Knauf.
Będziemy rozmawiać o masach szpachlowych.
Serdecznie zapraszamy do naszego oddziału w Tczewie 🙂


55- lecie naszej firmy Sambor S. A.

25 sierpnia odbyło się 55 lecie naszej firmy. Nasz jubileusz świętowaliśmy w licznym gronie w Centrum Wypoczynkowym Twardy Dół. Na uroczystość przybyli wszyscy pracownicy firmy Sambor, delegacja firmy Broker oraz zaproszone zostały firmy, z którymi najwięcej współpracujemy.
Jubileusz rozpoczął się wręczeniem podziękowań dla obecnych firmy, przedstawieniem krótkiej historii firmy Sambor oraz premierą filmiku promocyjnym o Samborze.
 
Wieczór umiliły nam pokazy tańca samby brazylijskiej oraz pokaz iluzjonistyczny uczestnika IX edycji “Mam talent” Pana Dawida Wilczyńskiego.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie oraz za przesłanie gratulacji. 

Bieg charytatywny Poland Business Run

2 września w niedzielę w Gdańsku odbył się bieg charytatywny, nasi pracownicy stworzyli 5 osobową drużynę, zajęli 160 miejsce na 299 drużyn. Gratulacje!
Bardzo dziękujemy za to, że chcieliście pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową.


Szkolenie dekarskie w Twardym Dole

1 września w Centrum Wypoczynkowym „Twardy Dół” odbyło się Szkolenie Dekarskie.
Przedstawiciele firmy Knaufinsulation omówili izolacje dla nowoczesnego budownictwa.
Panowie z firmy Izohan opowiedzieli nam o charakterystyce i zastosowaniu pap samoprzylepnych oraz papy izolmat termoklej, nie zabrakło również praktyki, gdzie wykonawcy mogli spróbować swoich sił.
Firma Wienerberger zaprezentowała asortyment dachówek ceramicznych oraz była też mowa o mocowaniu dachówek na spinkę Sturmfix.
Prelegent z firmy MDM opowiedział nam o nowoczesnych membranach dachowych z filmem funkcyjnym TPU.
Po części szkoleniowej wykonawcy integrowali się podczas meczu piłki nożnej na boisku „mega piłkarzyków”, mogli też sprawdzić się w bramce celnościowej,
gwoździem wieczoru był pokaz iluzji w wykonaniu pary Duo Paulo.


Zapraszamy na śniadanie z producentem Atlas!

Już w ten czwartek 09.08.2018r. w naszym oddziale w Tczewie odbędzie się śniadanie z producentem Atlas. Główną tematyką będą balkony i tarasy.
Serdecznie zapraszamy!


Śniadanie z przedstawicielami firmy Atlas!

Wczoraj mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firmy Knauf! Tym razem to oni przeprowadzili szkolenie podczas śniadania na temat mas szpachlowych!
Zapraszamy wszystkich chętnych na następne śniadania!

Do zobaczenia! 


Targi Rolne w Starym Polu- my też tam byliśmy!

W miniony weekend w Starym Polu odbyły się Żuławskie Targi Rolne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. To jedna z największych tego typu imprez na Pomorzu dlatego nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli firmy Sambor – Mrówka Malbork, Mrówka Kwidzyn.
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem klientów, na którym można było uzyskać fachowych porad udzielanych przez sprzedawców.

Maskotka – Mrówka poza obdarowywaniem najmłodszych w gadżety firmowe rozdawała również kupony rabatowe upoważniające do zakupu wybranych produktów z dodatkowym 15% rabatem w Markecie


Szkolenie ogólnobudowlane 2018!

16 czerwca w Centrum Wypoczynkowym “Twardy Dół” odbyło się szkolenie ogólnobudowlane.  Przedstawiciele firmy Atlas omówili kleje oraz hydroizolacje. Panowie z firmy Rockwool poszerzyli nam wiedzę na temat izolacji ścian działowych oraz podłóg wełną skalną. Prelegent z firmy Icopal przedstawił nam flagowe papy, a tematem Cement Ożarów była nauka od podstaw na temat cementu.

Szkolenie odbyło się z pełnym wyżywieniem oraz z atrakcjami takimi jak strzelnica, fotobudka czy dmuchany ring. Dla umilenia czasu odbył się również niesamowity pokaz akrobatyczny dwóch dziewczyn.


Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Miło jest nam poinformować, że beton towarowy który produkujemy otrzymał krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.


Nasz piknik firmowy z rodzinami!

Dzień dobry! ? Chcielibyśmy się pochwalić pewnym wydarzeniem w naszej firmie.
Otóż wczoraj odbyła się największa impreza integracyjna naszych pracowników i ich rodzin – Broker, Broker Inwestycje, Broker Trans, Sambor, Mrówka Malbork i Mrówka Kwidzyn.
Piknik firmowy odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Twardym Dole.
Pogoda była niesamowita, jedzenie przepyszne, dzieci zadowolone z atrakcji a dla dorosłych również nie zabrakło niespodzianek!


Zapraszamy na śniadanie z firmą Ursa!

Śniadanie odbędzie się w naszym oddziale w Tczewie. Głównym tematem będą izolacje produktami firmy URSA.

Zaczynamy o 8.00. Przyjdź i ucz się razem z nami!

Zapraszamy!

 


Śniadanie z Izohanem już za nami!

17 maja w naszym oddziale w Tczewie odbyło się śniadanie z firmą Izohan. Pyszne kanapki i smakowity bigos zaspokoił głód. Tematem głównym były hydroizolacje fundamentów z masami KMB.

Zapraszamy na kolejne śniadania!


Już za dwa dni odbędzie się śniadanie z Izohanem!

Data: 17 maj!   Start: 7.00 rano!  Miejsce: Tczew!

Tematem głównym będą hydroizolacje fundamentów z masami KMB!

Zapraszamy!

 


Śniadanie w Tczewie z firmą Izohan!

17 maja zapraszamy na śniadanie z firmą Izohan w Tczewie! Podczas śniadania odbędzie się szkolenie na temat hydroizolacji z masami KMB.


Otwarcie nowego Marketu “Mrówki” w Kwidzynie!

28 kwietnia to ważna data dla naszej firmy. Tego dnia odbyło się Wielkie Otwarcie nowego Marketu “Mrówka” w Kwidzynie. Pogoda tego dnia była wymarzona, a frekwencja gości oraz klientów była ogromna! Pojawiły się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, dmuchana zjeżdżalnia i animator dla dzieci. Po tak licznych atrakcjach człowiek robi się głodny, dlatego u nas dla wszystkich czekały pyszne kiełbaski z grilla oraz naleśniki!