REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH PSB „MRÓWKA” MALBORK, KWIDZYN, CZERSK, NOWY DWÓR GDAŃSKI | Sambor

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH PSB „MRÓWKA” MALBORK, KWIDZYN, CZERSK, NOWY DWÓR GDAŃSKI

                           

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH  PSB „MRÓWKA” MALBORK, PSB „MRÓWKA” KWIDZYN, PSB „MRÓWKA” CZERSK ORAZ PSB „MRÓWKA” NOWY DWÓR GDAŃSKI

 

 • 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: · Wydawca – Towarzystwo Gospodarcze „Sambor” w Tczewie, z siedzibą przy ulicy 30 Stycznia 44, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065964, REGON 191334170, NIP 593-189-22-33, uczestniczący w sieci sklepów PSB „Mrówka”

 • Sklepy – znajdujące się w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 462 , w Kwidzynie ul. Malborska 122, w Czersku , Złotowo , ul. Wybudowanie pod Łąg 1d oraz w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 2J ,w których Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklepy PSB „Mrówka” (materiały budowlane, art. gospodarstwa domowego, dekoracje)
 • Bon Podarunkowy – wydawany w nominale 50 PLN za każde wydane w sklepie 500,00 PLN i  uprawniający Użytkownika do jego realizacji od następnego dnia po wydaniu w w/w sklepach . Okres ważności bonu to 30 dni od daty wydania. Akcja dotyczy tylko zakupów detalicznych i prowadzona jest w terminie od 31.03.2023 do 15.04.2023 r.
 • Nabywca – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości min 500,00 PLN, której w zamian za to wydawany jest bon podarunkowy wartości 50,00 PLN.
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Bonu Towarowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk, który przedstawia go do realizacji w Sklepie
 • Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki otrzymania oraz realizacji Bonów Podarunkowych w w/w Sklepach.

 

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego według zasady, że za każde wydane w sklepie 500,00 PLN Nabywca otrzyma bon wysokości 50,00 PLN do wydania w PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk oraz do przyjmowania go do realizacji w w/w Sklepach. Przekazanie przez Wydawcę Bonu Nabywcy może być dokonane wyłącznie w wyznaczonym Sklepie.
 2. Nabywca ma możliwość zrealizowania bonu podarunkowego w PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz „Mrówka” Czersk oraz do realizacji Bonu Towarowego PSB „Mrówka” Malbork, PSB  „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz „Mrówka” Czersk w Sklepie, w okresie ważności Bonu Podarunkowego.
 3. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez okres 30 dni, licząc od dnia dokonania zakupu i wydania Bonu Podarunkowego . Okres ważności Bonu Podarunkowego nie może zostać przedłużony. Akcja promocyjna trwa od 31.03.2023 do 15.04.2023 dla pierwszych 100 klientów w każdym z wymienionych sklepów.
 4. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani w części.
 5. Bon Podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy
 7. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu po jego wydaniu Nabywcy
 8. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w jednym z czterech wymienionych sklepów ,nie podlega on wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany oraz może być zrealizowany przez każdego jej posiadacza
 9. Przez przyjęcie Bonu Podarunkowego, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Bonu Podarunkowego Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki

 

 

 • 3. ZASADY REALIZACJI BONU PODARUNKOWEGO PSB „MRÓWKA” MALBORK, PSB „MRÓWKA” KWIDZYN, PSB „Mrówka” NOWY DWÓR GDAŃSKI oraz PSB „MRÓWKA”  CZERSK
 1. Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w okresie jego ważności TJ. 30 dni od daty jego wydania.
 2. Bon Podarunkowy podlega realizacji wyłącznie w Sklepach PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk
 3. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego poprzez przedstawienie go personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie chęci jego użycia przed dokonaniem płatności za Towary
 4. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepu Bonu do realizacji oraz odbiór w Sklepie Towarów nabytych z użyciem Bonu potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Podarunkowego w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Podarunkowego będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę
 5. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego przekracza wartość Bonu Podarunkowego, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości Bonu Podarunkowego.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego jest niższa niż wartość Bonu Podarunkowego
 7. Bon Podarunkowy uprawnia Użytkownika do dokonania jednorazowych zakupów z jego wykorzystaniem w wysokości równej lub przekraczającej środki na Bonie do upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego
 8. W przypadku upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego, ani Nabywcy, ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Bonu Podarunkowego w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy
 9. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie nieuszkodzone Bony Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W związku z tym Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w następujących przypadkach: – upływu terminu ważności Bonu, uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu ,uszkodzenia Bonu Podarunkowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Bonie Podarunkowym danych
 • 4. ZASADY ZWROTÓW
 1. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego nie podlegają zwrotowi. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają jedynie wymianie na inne Towary o wartości równej lub wyższej, zgodnie z obowiązującymi w Sklepie zasadami wymiany Towarów
 2. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 3. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Bon Podarunkowy o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Miesięczny termin ważności nowego Bonu Podarunkowego liczony będzie od dnia jego wydania

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy
 2. Reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, numer Bonu Podarunkowego, datę jego nabycia i wydania przez Wydawcę oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych
 2. Niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych PSB „Mrówka” Malbork, PSB „Mrówka” Kwidzyn, PSB „Mrówka” Nowy Dwór Gdański oraz PSB „Mrówka” Czersk dostępny jest w Sklepach oraz na stronie internetowej https://sambor.pl/